ସାଧନା ଲୋମ ଅନୁଭବ କଲା |

  • ସାଧନା ଲୋମ ସାଧନା ଟୋପି ସାଉନା ମ୍ୟାଟ୍ ସାଉନା ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କଲା |

    ସାଧନା ଲୋମ ସାଧନା ଟୋପି ସାଉନା ମ୍ୟାଟ୍ ସାଉନା ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କଲା |

    ସାଧନା ଲୋମ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସାଧନା ଟୋପି ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଅନୁଭବ |ଏହା ନରମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ବୟସ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଏହା ଦ୍ made ାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍, ଖାଲି ନୁହେଁ, ଥର୍ମାଲ୍ ଇନସୁଲେସନ୍, ଟାଇଟ୍ ସଂଗଠନ, ଭଲ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ, ଏବଂ ପୁନ used ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ସାଧାରଣତ ,, ସାଧନା ଟୋପି ତିଆରି ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଖଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |5 ଖଣ୍ଡ, pieces ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରଭାବ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଟୋପିରେ ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ |