ପଲିସିଂ ଲୋମ ଅନୁଭବ |

  • ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ମାର୍ବଲ୍ ପାଇଁ ହାର୍ଡ ପଲିସିଂ ଲୋମ ଅନୁଭବ |

    ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ମାର୍ବଲ୍ ପାଇଁ ହାର୍ଡ ପଲିସିଂ ଲୋମ ଅନୁଭବ |

    ପଲିସ୍ ପଶମ ଅନୁଭବ, ଯେପରି ନାମ ସୂଚାଇଥାଏ, ପଲିସିଂ ଚକ, ପଲିସିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଅନୁଭବ |ଏହା ପଶମ ମିଲ୍ ର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବନ୍ଧିତ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅଣ-ୱର୍ପ ଏବଂ ବୁଣା ବୁଣା |ଲୋମ ସାଧାରଣତ the ପଲିସିଂ ଚକକୁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଧୋଇ ଲାମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାର ଭଲ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ସମୟ ଥାଏ |ବେଳେବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁଭବର କଠିନତାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଲୁଅରେ ଭିଜାଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଅନୁଭବ ଅଧିକ କଠିନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ |