ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ |

  • ବିଶ୍ୱ ବୟନ ବିକାଶ ଧାରା |

    ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ, ଚାଇନାର ବୟନ ରପ୍ତାନୀର ବିକାଶ ଧାରା ଭଲ, ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଶ୍ text ର ବୟନ ରପ୍ତାନି ପରିମାଣର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶକୁ ନେଇଛି।ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଧୀନରେ ଚାଇନାର ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ growing ୁଛି ...
    ଅଧିକ ପଢ